Optikeryrkets historia – ett forskningsprojekt» 

 

 

Läs förordet här och/eller välj direkt kapitel ur innehållet längre ned.

Sancta Lucia Gille är en sammanslutning av personer från optikeryrket och branschen som genom sitt engagemang för yrkesgemenskap och utveckling kallats till medlemmar.

Gillet skall verka för ”ett gott kamratskap med särskild vikt på optikeryrkets bästa och framtida bestånd”.

Vid Sancta Lucia Gilles 65 års jubileum i december 2004 diskuterades frågan om att sammanställa optikeryrkets nyare historia – 1930 talet och framåt.

Frågan initierades av förslagsställare som påpekade det faktum att ingen samlad dokumentation fanns om utbildningens historia i Sverige. Frågan diskuterades ingående och omedelbart konstaterades att någon egentlig sammanställning av händelser och personer som bidragit till yrkets nuvarande ställning i samhället inte heller existerade.

 

Den enda tillgängliga publikationen var ”SYNVERKTYG från äldre tider”, författad av optiker Otto Ahlström och utgiven 1943 av Stockholms Förenade Specialoptiker.

 

Sancta Lucia Gilles medlemmar ansåg därför att det var hög tid att starta en genomgripande källforskning samt att intervjua personer som aktivt deltagit i utvecklings-processen.

En arbetsgrupp tillsattes bestående av Peter Preisler, sammankallande, Per Söderberg, sekreterare, Sten Lutteman, Michael Hollinder samt Inga-Lill Thunholm Henriksson.

 

Gruppen har sedan starten arbetat med projektet och efter hand publicerat sitt arbete på denna hemsida. Gruppen har samarbetat som en redaktionskommitté och arbetet har möjliggjorts genom individuellt oavlönat engagemang och genom sponsring av 29 leverantörer inom optikbranschen.

 

Projektet är nu avslutat och det fullständiga arbetet finns här på hemsidan. Redaktionskommittén har även kunnat presentera en tryckt version av projektet.

Boken, som utgavs 2012, innehåller tio kapitel sammanställda av olika personer i kommittén och med ett varierande stort antal bilagor. Dessa bilagor samt de enskilda föreläsningarna som finns omnämnda i kapitel 3 finns att tillgå på den medföljande CD-skivan.

 

Vi överlämnar nu till andra och yngre, inom yrke och bransch, att fortsätta arbetet med att dokumentera och berätta om vidare utveckling.

 

Vi hoppas att boken och publiceringen här, nu med samma utseende som i boken, skall vara till glädje för läsarna.

 

 

Innehåll

 

  1. Sveriges Leg.Optikers Riksförbunds, SOR, historia
  2. Optikerlegitimationens införande
  3. Gullstrandsmedaljen
  4. Optikerutbildningen fram till 1969
  5. Optikerutbildningen i gymnasieskolan
  6. Optikerutbildningen i Institutet för Optometri
  7. Optikerutbildningen i högskolan
  8. Samverkande organisationer
  9. Tekniska landvinningar inom glasögon
  10. Tekniska landvinningar inom kontaktlinser

 

Ev. icke fungerade länkar kan meddelas till webmaster@sanctaluciagille.se

 

 

Trollfjorden, Norge

(Foto: Sten Lutteman)

Sancta Lucia Gille © 2009

SANCTA LUCIA GILLE

Instiftat 1939